Scavi e ricognizioni

 
 
Thamusida
Thamusida (Marocco)
 
Volubilis
Volubilis (Marocco)
 
Efestia
Heaphaestia (Grecia)
 
Efestia
Dionysias (Egitto)
  Bomarzo